Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Ověřování listin a podpisů

 

Ověřování listin (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.  

Vidimaci a legalizaci upravují zejména zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisů (dále jen zákon o ověřování) a vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZÍSKAT VIDIMACI ČI LEGALIZACI?   

Vidimace i legalizace se provádí na žádost. 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK NEMOHU ZÍSKAT VIDIMACI ČI LEGALIZACI?

Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 •  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 •  je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj  o tom, že listina, ze které byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 •  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 •  jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 •  jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 •  není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o 
  1. prvopis
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu,
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4 zákona o ověřování (ověření podpisu v situaci, nemůže-li žadatel číst nebo psát), k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18 zákona o ověřování,
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě,
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Vidimace a legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Obecní úřad Žabeň

Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň

Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin,

                             středa 8:00-12:00 hodin, 13:00 - 17:00 hodin.

 

CO MUSÍM VŠECHNO PŘEDLOŽIT?

legalizaci na úřadě předložte listinu, na které žádáte ověření pravosti podpisu, a platný doklad totožnosti:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince (takový doklad lze použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele),
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (takový doklad lze použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele).

 

vidimaci na úřadě předložte originál listiny nebo již úředně vidimovanou listinu, kterou požadujete vidimovat. Fotokopii listiny lze na náklady žadatele pořídit na úřadě.

CO MĚ TO BUDE STÁT?

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.

Platba v hotovosti.

 

 

 

fotogalerie

podpořené projekty