Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Starší vydání

PLÁN ROZVOJE OBCE ŽABEŇ

plánovací období 2016 - 2022

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny, formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout.

Program rozvoje obce (PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Žabeň na období 2016 až 2022. Tento dokument stanoví jednotlivé priority potřeb s časovým plánem jejich naplnění a definování realizačních podmínek jednotlivých akcí. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zaměřit se na získávání dotací, až ke skutečnému provedení plánovaných zájmů obce.

Na objektivním posuzování potřeb se podíleli také občané tím, že se aktivně podíleli na dotazníkovém šetření v rámci terénního šetření, které napomohlo k objasnění mnoha preferencí občanů obce (v textu jsou výsledky zvýrazněny). Pro vlastní tvorbu dokumentu byla sestavena pracovní skupina z vybraných zástupců občanů obce, která v užším kruhu spolupracovala na vlastní podobě dokumentu.

Pracovní skupina byla tvořena těmito členy: Bc. Martin Válek (místostarosta obce), Mgr. David Hejneš (starosta obce), Jana Ondrušíková, Miroslav Halamíček, Vladan Válek (členové zastupitelstva obce), Mgr. Eva Juřicová (ředitelka ZŠ) Petr Mynář (zástupce spolků), Šárka Karásková (zástupce občanů), Rostislav Ivánek (zástupce podnikatelů).

Tento dokument vznikal v průběhu let 2014 a 2015.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Žabeň.

Datum schválení: 16. 12. 2015

Číslo usnesení: 06/060           

Text usnesení:

Zastupitelstvo obce

06/060 16. 12. 2015

1. schvaluje Program rozvoje obce na období 2016 - 2022 v projednávaném znění

Celý dokument ke stažení: Dokument - Program rozvoje obce ke stažení

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚST A OBCÍ REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

NA LÉTA 2007 – 2015 

Obec Žabeň

Projekt je koncipován jako součást dokumentu svazku obcí a měst Regionu Slezská brána (dále jen Region) pro rozvoj venkova, malých měst a zemědělství v oblasti regionu. Svým obsahem respektuje a navazuje na priority stanovené Evropskou unií a je rovněž výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých programech vyhlašovaných Evropskou unií za účelem získání podpory. Zároveň respektuje priority ostatních programů, které podporují rozvoj venkova v ČR.

Starosta obce Žabeň po schválení strategického plánu v zastupitelstvu obce svým podpisem na této straně dokumentu stvrzuje závaznost tohoto dokumentu
pro strategické plánování na léta 2007 – 2015. 

Starosta obce Žabeň se zavazuje že :

Veškeré změny ve strategickém plánu obce budou rovněž prováděny formou schválení projektovým managementem obce a stvrzeny podpisem starosty příslušné obce na změnovém listu

Starosta obce Žabeň se zavazuje pololetně vyhodnocovat plnění strategického plánu a jednotlivých dílčích kroků

Veškeré změny na změnových listech budou soustřeďovány u zvoleného administrátora projektu, který seznámí starosty svazku 2 x ročně písemnou zprávou o změnách ve strategickém plánu jak Regionu tak i obce Žabeň. Společné cíle regionu a cíle jednotlivých měst a obcí budou prezentovány
na setkání projektového managementu. Pololetní vyhodnocení bude provedeno písemnou formou včetně vyhodnocení příslušných odchylek plnění strategického plánu.

Formulář vyhodnocení cílů Regionu resp. měst a obcí bude podepsán starosty Regionu resp. starostou obce Žabeň a ukládán u administrátora projektu. 

Starosta obce Žabeň se zavazuje ročně aktualizovat strategický plán.

Podpis starosty obce Žabeň:

Starosta obce Žabeň

celý dokument stahnete zde:Strategický plán obce

fotogalerie

podpořené projekty