Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Starší vydání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚST A OBCÍ REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

NA LÉTA 2007 – 2015 

Obec Žabeň

Projekt je koncipován jako součást dokumentu svazku obcí a měst Regionu Slezská brána (dále jen Region) pro rozvoj venkova, malých měst a zemědělství v oblasti regionu. Svým obsahem respektuje a navazuje na priority stanovené Evropskou unií a je rovněž výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých programech vyhlašovaných Evropskou unií za účelem získání podpory. Zároveň respektuje priority ostatních programů, které podporují rozvoj venkova v ČR.

Starosta obce Žabeň po schválení strategického plánu v zastupitelstvu obce svým podpisem na této straně dokumentu stvrzuje závaznost tohoto dokumentu
pro strategické plánování na léta 2007 – 2015. 

Starosta obce Žabeň se zavazuje že :

Veškeré změny ve strategickém plánu obce budou rovněž prováděny formou schválení projektovým managementem obce a stvrzeny podpisem starosty příslušné obce na změnovém listu

Starosta obce Žabeň se zavazuje pololetně vyhodnocovat plnění strategického plánu a jednotlivých dílčích kroků

Veškeré změny na změnových listech budou soustřeďovány u zvoleného administrátora projektu, který seznámí starosty svazku 2 x ročně písemnou zprávou o změnách ve strategickém plánu jak Regionu tak i obce Žabeň. Společné cíle regionu a cíle jednotlivých měst a obcí budou prezentovány
na setkání projektového managementu. Pololetní vyhodnocení bude provedeno písemnou formou včetně vyhodnocení příslušných odchylek plnění strategického plánu.

Formulář vyhodnocení cílů Regionu resp. měst a obcí bude podepsán starosty Regionu resp. starostou obce Žabeň a ukládán u administrátora projektu. 

Starosta obce Žabeň se zavazuje ročně aktualizovat strategický plán.

Podpis starosty obce Žabeň:

Starosta obce Žabeň

celý dokument stahnete zde:Strategický plán obce

fotogalerie

podpořené projekty