Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Územní plán obce

OBEC ŽABEŇ, se sídlem Žabeň 62, IČ 00576867

Opatření obecné povahy č.  1/2019

Územní plán Žabeň

Zastupitelstvo obce Žabeň, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),

v y d á v á

Územní plán Žabeň

Účinnost tohoto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení tj. 25.01.2020.

celé znění Územního plánu

Textová část

Grafická část

Nahlédnout do něj můžete na obecním úřadě vždy v pondělí a středu

od 8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30.

Pro bližší informace kontaktujte:

Vladan Válek, starosta obce

Územní plán je možno zobrazit v interaktivní mapě přes webovou aplikaci Občanserver, na kterou se dostanete kliknutím na https://www.mujgis.cz/zaben/index.xhtml.

Ke stažení: Podnět na pořízení změny územního plánu (167.91 kB)

fotogalerie

podpořené projekty