Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Územní plán

OBEC ŽABEŇ, se sídlem Žabeň 62, IČ 00576867

Opatření obecné povahy č.  1/2019

Územní plán Žabeň

Zastupitelstvo obce Žabeň, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),

v y d á v á

Územní plán Žabeň

celé znění Územního plánu

Textová část

Grafická část

Nahlédnout do něj můžete na obecním úřadě vždy v pondělí a středu

od 8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30.

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. David Hejneš, starosta

 
 

fotogalerie

podpořené projekty