Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Historie

Historie založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Žabeň

avie

Jedenáct let trval spánek hasičské myšlenky založit Sbor dobrovolných hasičů v Žabni. Spal dřímaje s otevřenýma očima, neboť někteří místní občané pro něj pracovali a získávali  proň půdu chtějíc aby po založení byl silný a schopen života. K tomu došlo v roce 1925 po dohodě několika málo žabenských občanů, kteří se přičinili, aby okolní sbory, paskovský a sviadnovský, uspořádaly u nás v Žabni požární cvičení. Taktéž aby jejich hlavní činitelé žabeňským občanům vysvětlili poslání hasičského sboru a jeho význam k bližnímu. Tato myšlenka byla svěřena tehdejšímu okrskovému náčelníkovi bratru Jindřichu Novosadovi z Místku.

Požární cvičení bylo pořádáno dne 7. června 1925 u bývalé lávky, nynějšího mostu přes Olešnou. Po tomto cvičení se konala přednáška v hostinci p. Ludvíka Stachy. Po této přednášce byli vybídnuti místní občané, aby přistoupili do nově zakládajícího se sboru a potvrdili vstup svými podpisy.

Tuto skvělou hasičskou myšlenku vzalo za svou 26 přítomných občanů.

Přihlásili se následující:

Mikl Vladimír, Volný Ludvík, Fiják František, Mynář Karel, Stacha Ludvík, Fridriše František, Mynář František, Tyleček Josef, Mojžíšek Josef, Klega Alois, Neuser Adolf, Volný Vilém, Kula František, Mikl Josef, Bednařík Jan, Vitásek Rudolf, Pohludka Alois, Lička Antonín, Pohludka Josef, Valenta Rudolf, Sára Mojmír, Prorok Ferdinand, Kot Antonín, Vitásek Alois, Manda Jan, Kula Bohumil.

Těmito podpisy 26 žabenských občanů byla již dostatečně zajištěná existence hasičského sboru a ustavující valná hromada se konala o týden později ve čtvrtek dne 11. června 1925 opět v hostinci p. Ludvíka Stachy. Ustavující valnou hromadu zahájil bratr Rudolf Pinkava, vzdělavatel a jednatel paskovského sboru,  menší přednáškou, ve které nastínil postup práce ve sboru.

Při této příležitosti se konaly také volby výboru a aklamací byli zvolení:

Starostou sboru byl jednohlasně zvolen bratr Alois Pohludka, který volbu přijal a ujal se dalšího řízení valné hromady. Bratr Josef Tyleček navrhl za náčelníka bratra Mojmíra Sáru, který byl také jednohlasně zvolen a taktéž volbu přijal.Dalšími členy výboru byli zvoleni:

Manda Jan, Mynář František, Mojžíšek Josef, Mikl Vladimír, Vitásek Rudolf, Stacha Ludvík a Pohludka Josef.

Schůze konané dne 7. a 15. června 1928 jednaly o koupi stříkačky a největší zájem byl o koupi zbrojního vozu z Místku za 6000 Kč. Rovněž bylo usneseno provést sbírku na stříkačku. Sbírkou je celkem získáno 3257,50 Kč za což všem dárcům patří srdečný dík.

Na valné hromadě konané dne 1. ledna 1933 za účasti 18 bratří  bylo usneseno, aby zbrojírna byla postavena dle náčrtku p. Františka Typovského ze Žabně, který plánek zhotovil zdarma za firmu Tyleček Alois, stavitel ve Sviadnově.Členská schůze 12. března ustavila stavební výbor jehož členy byli:

Tyleček Josef, Vitásek Rudolf, Tomek Jan a Lička Antonín. Tato stavební komise byla pověřená vedením stavby a dozorem. Hasičská zbrojírna byla postavena p. Aloisem Tylečkem – stavitelem za vedení vedoucího stavby p. Františka Typovského a dle účtu ze dne 20.12.1933 činily náklady dle ujednání 20000 Kč a za vícepráce betonářské, klempířské a stolařské 960 Kč.

Členská schůze se dne 28.4.1934 usnesla na slavnostním převzetí zbrojírny a současném konání výletu. Tato slavnost se konala 3. června za velmi nepříznivého počasí. 

Přítomny byly sbory: Paskov, Sviadnov, Staříč, Panské Nové Dvory, Řepiště, Bahno a za okrsek náčelník bratr Šlapeta a náčelník města Místku bratr Kratochvíl.

Stav členů v roce 1941 činil 38 mužů a 6 žen. Výborová schůze se 16. ledna zabývala sbírkou na agregát. Celkem bylo vybráno 1945,50 korun a tímto celková částka sbírek na agregát dosáhla na 5945,50 korun. Bylo rozhodnuto, aby jednatel bratr Ludvík Stacha definitivně objednal dvoutaktní motorovou sundávací dvoukolovou stříkačku se 100 m B 75 a 100 m C 52 hadic u Výrobního družstva hasičského v Čechách pod Košířem u Prostějova za cenu 27455 Kč.

Výbor  schůze 24.8.1943 se usnesl odprodat ruční čtyřkolovou stříkačku, neboť stroj byl příliš těžký. Stroj byl odprodán sboru v Zelinkovicích za částku 7000 Kč.

24. května 1945 se konala mimořádná valná hromada a bratr starosta se zmínil o tom, že je to první schůze v Osvobozené republice. Dále ocenil velkých zásluh a obětí spojených národů SSSR, Anglie a USA na našem osvobození.Povstáním byla uctěna památka všech padlých v bojích za 2. Světové války. V září bylo sboru doručeno, že odhadní komise provedla odhad hasičského vozu značky Mercedes jako válečné kořisti, a dle přípisu Zemského národního výboru byl vůz oceněn s ostatními poplatky na 32 140 korun.

Slavnostní 25. valná hromada koná se ve vyzdobeném sále bratra Weissmana Roberta za přítomnosti hostů  - velitele Okresní hasičské jednoty bratra Pastorka, předsedy MNV p. Dvořáka a 22 činných a 16 přispívajících členů. Krátký popis slavnosti:

Přesně ve 14 hodin zazvoněním na signalizační zvon byl vyhlášen požár. Místo požáru – budova panského dvora. Postupně přijížděly sbory: Žabeň s autostříkačkou, Frýdek rovněž s autostříkačkou, Sviadnov s agregátem na vleku se svým vozem, Paskov, Řepiště. Dále sbory Lískovec, Staříč a Palkovice nestříkaly, ale byly připraveny k zásahu.Na tomto příkladu je vidět, že sbory hasičů v té době již byly vybaveny moderní hasební technikou.

V roce 1951 bylo upuštěno od výstavby nové požární zbrojnice a byl podán návrh na rozšíření stávající budovy o prostory garáže, kde by mohlo být umístěno požární vozidlo.Při této adaptaci bylo odpracováno 1550 hodin zdarma. Za svou práci v tomto roce byli vyznamenáni bratří: Bařina Rostislav, Konečný Jaromír, Klega Jiří, Lednický Rudolf, Mojžíšek Josef, Rajnoch Jiří, Stacha Bohuslav, Typovský Oldřich a Tomek Jan odznakem  Dokonalý hasič.   

Jubilejní 40. výročí založení sboru v obci se konalo již v nově adaptované budově požární zbrojnice jak ji známe z dnešní doby. Slavnostní otevření proběhlo 2. října 1966 za přítomnosti předsedy MNV p.Chostka, tajemníka MNV p. Tomka, za OV SPO p.Kostky , okresního velitele p. Koniga a zástupce náčelníka požární inspekce p. Kantoše. Plánovaný počet 3500 hodin byl vysoko překročen. Nejvíce se na této akci podíleli: Lednický Rudolf, Blahut Vladimír, Pavelka Jaromír, Lednická Anežka, Stacha Milan, Proroková Marta, Laník Jiří, Bednařík Rostislav, Dobřanský Vladimír. Ocenění a uznání bylo vysloveno od všech přítomných členů.

V roce 1968 bylo započato s výstavbou areálu cvičiště, byly vykoupeny pozemky, navezena a srovnána zemina a provedlo se oplocení pozemku. Tyto práce byly prováděny pod vedením předsedy bratra Rudolfa Lednického a velitele bratra Josefa Kolesára.  

Rok 1972 přináší změny ve vedení sboru,  bratr Lednický žádá o uvolnění z funkce předsedy. Výbor zvážil důvody a žádosti bylo vyhověno. Do této funkce byl navržen a zvolen bratr Vladimír Blahut, dlouholetý člen sboru. Rovněž byl zvolen nový výbor. Po těchto změnách ve vedení se činnost sboru zaměřila na pravidelné školení a výcvik. Rok 1973 přinesl rezignaci bratra Blahuta a starostou sboru se stal bratr Josef Kolesár a na funkci velitele byl zvolen Miloš Mojžíšek. Velice aktivní je i vedoucí mládeže bratr František Hanák. Pod jeho vedením dosáhli mladí hasiči na poli sportovním významných úspěchů. Další rok probíhá ve znamení příprav na 50. výročí založení sboru. Dokončuje se oplocení cvičiště a další úpravy terénu, aby mohlo být cvičiště plně využíváno pro přípravu družstev.

Rok 1975 je rokem kdy náš sbor slaví 50. výročí založení sboru. Při této příležitosti byl pozván i čestný člen sboru bratr Bařina Rostislav, jenž byl dlouholetým funkcionářem sboru. Pro nemoc se však nemohl zúčastnit. Slavnostní schůze byl přítomen předseda OV SPO p. Mašké, který velmi kladně hodnotil činnost sboru. Za tuto činnost bylo sboru uděleno Čestné uznání OV SPO. U této slavnostní příležitosti proběhl 1. ročník pohárové soutěže O putovní pohár MNV Žabeň. V letošním roce pořádáme již 32. ročník O pohár starosty obce. V tomto roce dovezl bratr Josef Kolesár na naše cvičiště věž na cvičení, která slouží ke svému účelu dodnes.

Starší vozidlo značky Robur bylo pro potřeby hasičů zakoupeno v roce 1978. Na jeho přestavbě se hlavní měrou podíleli bratr Vladimír Dobřanský a Ivan Rajnoch. Rovněž byly zhotoveny skládací lavice a stoly  pro konání hasičských výletů na cvičišti. V roce 1983 požádal starosta Josef Kolesár o uvolnění z funkce. Novým starostou je zvolen bratr Vladimír Dobřanský.

V roce 1984 za dlouholetou dobrou činnost byla naší organizací u příležitosti 120 let trvání požární ochrany v českých zemích udělena medaile Za příkladnou práci. Je stále rozvíjena kulturní činnost, byl uspořádán hasičský bál, kácení máje, pohárová soutěž, letní slavnost, a vinobraní. V rámci zlepšení akceschopnosti výjezdové jednotky bylo přiděleno nové požární vozidlo AVIA 34/4, které slouží svému účelu dodnes. Na zabezpečování úkolů, které jsou kladeny na naší ZO, mají značný podíl i ženy ,které v tomto roce odpracovaly 330 brigádnických hodin. Zúčastnily se i branného závodu v Janovicích.

Rok 1985 se vyznačoval úsilím o důstojnou oslavu šedesátiletého trvání požární ochrany v naší obci, která proběhla 15. června. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení činnosti za uplynulé období. V závěru jednání byla předána svazová vyznamenání. U této příležitosti byla vydána brožurka k 60. výročí založení našeho sboru, brožuru zpracoval bratr Ivan Rajnoch za spolupráce ZO SPO.

Začátkem roku 1986 se věnuje velká pozornost preventivní činnosti, byly provedeny prohlídky ve 197 obytných domech a 11 provozovnách NO. Školení a výcviku se zúčastnili členové výjezdové jednotky i ostatní členové ZO včetně dorostu.

V roce 1990 proběhly volby do všech státních zastupitelských orgánů včetně obecních zastupitelstev. Obec Žabeň se osamostatnila a starostou obce byl zvolen p. Radoslav Dvořák. Náš sbor zajišťoval branný závod hlídek žen, který organizoval OV SPO. V prosinci se konal sjezd hasičů Čech, Moravy a Sleszka, kde byly přijaty nové stanovy a změna názvu z požárníka na hasič. 

Začátkem roku 1991 se konala VVH, kde byl podle nových stanov zvolen sedmičlenný výbor. Složení bylo následující:

  • Starosta - Miloš Mojžíšek
  • Místostarosta - Milan Manda
  • Hospodář - Marie Nytrová
  • Velitel - Oldřich Čajka
  • Preventista - Stanislav Nytra
  • Jednatel - Pavel Typovský
  • Organizační - František Zajíc

V dubnu byl zbourán dřevěný venkovní sklad a postaven nový plechový za přispění OÚ.

Rok 1994 proběhl v rámci hasičského hnutí ve znamení 130 let založení prvního hasičského sboru v Čechách a 12. leden byl stanoven jako světový den dobrovolných hasičů.Výkonným výborem SH ČMS byla založena nadace na podporu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, jejímž cílem je podpora činností hasičského hnutí. Náš sbor přispěl na tuto nadaci částkou 500 Kč. V tomto roce jsme pořádali již 20. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce.

Roku 1998 měla naše členská základna 69 členů – 48 mužů a 21 žen.Na konci roku jsme se rozloučili s vynikajícím člověkem a dlouholetým členem bratrem Vladimírem Dobřanským. Největším úkolem sboru bylo vybudování sociálního zařízení na svičišti. Celou akci financoval OÚ, náklady činily 52 tisíc korun. Při této příležitosti byla také provedena rekonstrukce elektroinstalace. Největší zásluhy na zdárném dokončení akce měli bratři Milan Manda, Miroslav Chudý, Pavel Typovský, Eduard Wczelka, Stanislav Nytra, Miloš Mojžíšek a Josef Kolesár.

V roce 2000 sbor oslavil 75. výročí založení. Při této příležitosti OÚ zakoupil našemu sboru spolkový prapor, který byl slavnostně posvěcen při mši v naší žabeňské kapličce. Výjezdová jednotka v r. 2000 nezasahovala u žádného požáru. Akceschopnost byla prověřena při okrskovém námětovém cvičení na statku v Krmelíně. V září byla obnovena činnost mladých hasičů. Na první schůzku přišlo 22 dětí a jejich vedoucím se stal Marián Hrčka a Mynář František.

Na začátku nového tisíciletí se činnost našeho sboru zaměřila na údržbu a opravy našeho majetku. Byl proveden nátěr chaty na cvičišti, byl vysazen živý plot a provedena oprava osvětlení v garážích v hasičské zbrojnici.Vedoucím mladých hasičů se po odstoupení  Mariána Hrčky stal bratr Petr Cáb, kterému vydatně pomáhá jeho manželka Martina a sestra Renáta Lukšíková.

Roku 2004 jsme oslavili 140 let od založení prvního českého dobrovolného sboru. Hlavním úkolem pro nás však byla rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v naší hasičské zbrojnici. Materiál a instalační práce financoval OÚ. Hlavní díl práce odvedl bratr Milan Manda, za což mu patří velký dík. Při práci mu pomáhali Lubomír Přívětivý, Tomáš Lukšík, Zdeněk Scheiter, Zdenek Cáb. Pavel Typovský a Josef Kolesár, za což jim také děkuji.

V současné době je SDH v Žabni vybaven dopravním automobilem AVIA 31.Vlastníme také 2 ks čerpadel PPS 12 a 2 ks PPS 8. V jubilejním roce má náš sbor celkem 55 členů z toho 15 mladých hasičů.

Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, na těchto několika stránkách jsme Vám chtěli přiblížit vznik a dění ve sboru od jeho vzniku až po dnešní dobu. Při této příležitosti chceme poděkovat za příkladnou spolupráci  Obecnímu úřadu, zejména starostovi a radě obce Žabeň. Kladně také hodnotíme spolupráci s TJ Sokol a Klubem důchodců.

fotogalerie

podpořené projekty