Navigace

Obsah

Přehled údálostí obce ŽABEŇ
1460 - 2010

front

Přehled událostí obce Žabeň 1460 – 2010
Odborný text: Mgr. Jaromír Polášek
Na publikaci spolupracovali: Vítězslav Klega a Marcel Brabec
Grafická úprava a sazba: Ing. Jozef Böhm
Vytiskla tiskárna FINIDR, s. r. o., Český Těšín
Náklad: 300 ks
Copyright © Obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
Vydáno v roce 2010, vydání první

 

Vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou vůbec první publikace o historii obce Žabeň, ve které se snažil autor knihy pan Jaromír Polášek popsat jak dávnou, tak i nedávnou historii naší obce, tak jak byla zachycena v dobových archiváliích, obecních kronikách a v kronikách spolků, působících na území obce.
Tato kniha si neklade za cíl vylíčit veškeré faktografické události, které se za dobu trvání obce udály, to by vyžadovalo mnohem obsáhlejší a objemnější publikaci, jejíž čtení by nebylo až tak poutavé. Zároveň se při shromažďování podkladů ukázalo, že k napsání objektivní a nefalšované historie nestačí jen využívat archivní materiály, které byly často poplatné době, ve které byly psány, a mnohdy vyjadřovaly stanoviska
pisatelů zcela odlišná od názoru většiny obyvatel.
Pevně věřím, že seznámení se s historií vývoje naší obce nám pomůže pochopit, jakým rozvojem naše obec prošla, čím vším byla v minulosti ovlivněna, a také přispěje k poznání, že na blízkou budoucnost obce bude i nadále působit dění průmyslového regionu, ve kterém žijeme. Mějme však na paměti, že budoucnost obce budou vždy utvářet především její obyvatelé.

Vítězslav Klega
starosta obce

k nahlédnutí: zde