Navigace

Obsah

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚST A OBCÍ
REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA
NA LÉTA 2007 – 2015
 
 
Obec Žabeň
 
 
Projekt je koncipován jako součást dokumentu svazku obcí a měst Regionu Slezská brána (dále jen Region) pro rozvoj venkova, malých měst a zemědělství v oblasti regionu. Svým obsahem respektuje a navazuje na priority stanovené Evropskou unií a je rovněž výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých programech vyhlašovaných Evropskou unií za účelem získání podpory. Zároveň respektuje priority ostatních programů, které podporují rozvoj venkova v ČR.
Starosta obce Žabeň po schválení strategického plánu v zastupitelstvu obce svým podpisem na této straně dokumentu stvrzuje závaznost tohoto dokumentu
pro strategické plánování na léta 2007 – 2015. 
Starosta obce Žabeň se zavazuje že :
·         Veškeré změny ve strategickém plánu obce budou rovněž prováděny formou schválení projektovým managementem obce a stvrzeny podpisem starosty příslušné obce na změnovém listu
·         Starosta obce Žabeň se zavazuje pololetně vyhodnocovat plnění strategického plánu a jednotlivých dílčích kroků
·         Veškeré změny na změnových listech budou soustřeďovány u zvoleného administrátora projektu, který seznámí starosty svazku 2 x ročně písemnou zprávou o změnách ve strategickém plánu jak Regionu tak i obce Žabeň. Společné cíle regionu a cíle jednotlivých měst a obcí budou prezentovány
na setkání projektového managementu. Pololetní vyhodnocení bude provedeno písemnou formou včetně vyhodnocení příslušných odchylek plnění strategického plánu.
·         Formulář vyhodnocení cílů Regionu resp. měst a obcí bude podepsán starosty Regionu resp. starostou obce Žabeň a ukládán u administrátora projektu. 
 
Starosta obce Žabeň se zavazuje ročně aktualizovat strategický plán.
Podpis starosty obce Žabeň:
 
 
 
…………………………
Starosta obce Žabeň

 

celý dokument stahnete zde:Strategický plán obce