Navigace

Obsah

OBEC ŽABEŇ, se sídlem Žabeň 62, IČ 00576867

Opatření obecné povahy č.  1/2019

Územní plán Žabeň

 

Zastupitelstvo obce Žabeň, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),

v y d á v á

Územní plán Žabeň

celé znění

 

Textová část
ÚP Žabeň - I.1. VÝROK
ÚP Žabeň - II.1. ODŮVODNĚNÍ
 
Grafická část
I.2.a) Výkres základního členění území
I.2.b) Hlavní výkres-urbanistická koncepce
I.2.c) Hlavní výkres-koncepce dopravní infrastruktury
I.2.d) Hlavní výkres-koncepce vodního hospodářství
I.2.e) Hlavní výkres-koncepce energetiky a spojů
I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.2.a) Koordinační výkres
II.2.b) Výkres širších vztahů
II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 
Nahlédnout do něj můžete na obecním úřadě vždy v pondělí a středu
od 8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30.
 

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. David Hejneš, starosta