Navigace

Obsah

PLÁN ROZVOJE OBCE ŽABEŇ
plánovací období 2016 - 2022

 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny, formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout.

Program rozvoje obce (PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Žabeň na období 2016 až 2022. Tento dokument stanoví jednotlivé priority potřeb s časovým plánem jejich naplnění a definování realizačních podmínek jednotlivých akcí. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zaměřit se na získávání dotací, až ke skutečnému provedení plánovaných zájmů obce.

Na objektivním posuzování potřeb se podíleli také občané tím, že se aktivně podíleli na dotazníkovém šetření v rámci terénního šetření, které napomohlo k objasnění mnoha preferencí občanů obce (v textu jsou výsledky zvýrazněny). Pro vlastní tvorbu dokumentu byla sestavena pracovní skupina z vybraných zástupců občanů obce, která v užším kruhu spolupracovala na vlastní podobě dokumentu.

Pracovní skupina byla tvořena těmito členy: Bc. Martin Válek (místostarosta obce), Mgr. David Hejneš (starosta obce), Jana Ondrušíková, Miroslav Halamíček, Vladan Válek (členové zastupitelstva obce), Mgr. Eva Juřicová (ředitelka ZŠ) Petr Mynář (zástupce spolků), Šárka Karásková (zástupce občanů), Rostislav Ivánek (zástupce podnikatelů).

Tento dokument vznikal v průběhu let 2014 a 2015.

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Žabeň.
 
Datum schválení:       16. 12. 2015
Číslo usnesení:            06/060           
Text usnesení:
 
Zastupitelstvo obce
06/060 16. 12. 2015
1. schvaluje Program rozvoje obce na období 2016 - 2022 v projednávaném znění
 
Celý dokument ke stažení: zde