Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška -Sdělení o zpracování návrhu Územního plánu Žabeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽABEŇ

 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu zajistil, v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona, zpracování návrhu Územního plánu Žabeň.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh Územního plánu Žabeň a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou. Každý může

do 30 dnů ode dne doručení
(tj. nejpozději do 26. 6. 2017)

uplatnit u pořizovatele (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek) písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Návrh Územního plánu Žabeň bude vystaven k nahlédnutí od 10. 5. 2017 do 27. 6. 2017, a to:

- v tištěné podobě na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, úterý, pátek od 8.00 do 13.30 hodin) na Obecním úřadu Žabeň (pondělí, středa od 8.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 17.00 hodin).

- v elektronické podobě na internetových stránkách obce Žabeň www.zaben.cz pod odkazem „Územní plán“.

S pozdravem

„otisk razítka“

Bc. Jana Vojtovičová, v. r.
referent oddělení územního rozvoje

Vyvěšeno: 9. 5. 2017

Datum sejmutí: 26. 6. 2017

Zodpovídá: Bc. Martin Válek

Zpět