Navigace

Obsah

Stránka

Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012


Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012

volby

Vážení občané, infomrujeme vás o termínu a místě konání voleb v naší obci.

1. Volby do zastupitelstva kraje se konají:
    v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
    v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 

2. Místem konání voleb v okrsku obce Žabeň je:
    zasedací místnost Obecního úřadu v Žabni, Žabeň č.p. 62.
 

 Bc. Martin Válek - místostarosta


Bc. Martin Válek, 11. 10. 2012

Rekonstrukce základní školy - dokončeno !!


Přínášíme vám malou ochutnávku v podobě několika obrázků z právě dokončené rekonstrukce naší základní školy. Nebýt havárie na vodovodním přívodu WC, byl by výsledek téměř dokonalý. Ostatně posuďte sami.

školní družinaškolní družina 2

PC učebnavýtvarná učebna

Na prvních dvou obrázcích můžete vidět nové prostory školní družiny, na dalších dvou poté PC učebnu (zatím bez instalovaných PC) a výtvarnou a kreativní učebnu.

Tyto obrázky, berte prosím jen jako malou ochutnávku, jelikož připravujeme slavnostní otevření rekonstruované školy k 50. letému výročí otevření štávající školní budovy v obci. Budete všichni zváni, těšíme se na vaši návštěvu.

 


8. 10. 2012

Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě za sokolským hřištěm za neuvěřitelnou cenu


Rozšíření kanalizace a vodovodu, v lokalitě za sokolským hřištěm, provede společnost PEVA-PLAST, s. r. o.. Tato společnost zvítězila ve výběrovém řízení neuvěřitelnou nabídkou, která dokonce donutila členy hodnotící komise provést šetření, zdali je vůbec možné, za tuto cenu, opravdu objednané práce provést. Nicméně společnost PEVA-PLAST, s. r. o. splnila veškeré náležitosti a její nabídka byla shledána jako oprávněná a relevantní. Obec Žabeň tedy zaplatí za rozšíření kanalizace a vodovodu v této lokalitě částku, která pouze o kousek převyšuje 400.000 Kč,  přičemž, druhá nejnižší nabídka, 633.326 Kč byla nabídnuta společností JANKOSTAV, s. r. o. Naopak nejvyšší nabídka přesahovala 1 milión korun.

Bc. Martin Válek - místostarosta

 

 

 

 


16. 9. 2012

Havárie ve škole: prasklá hadička k zásobníku WC doslova vyplavila mateřskou školku


Jakou škodu dokáže napáchat prasklá obyčejná hadička, která napájí zásobník splachovacího záchodu v prvním patře, se mohli přesvědčit všichni, kdo navštevují naší mateřskou školku, především však naše paní učitelky, uklízečky atd. 

Jakmile voda prosákla nebo protekla stropem, v učebně mateřské školky se strhnula průtrž mračen, s tím rozdílem, že lavina vody nepadala z oblohy, nýbrž ze stropu. Ještě několik hodin poté, co se podařilo přivolaným hasičům odstranit záplavu vody v prvním patře a ve školce, padal nepřetržitý déšť velkých kapek ze stropu na smutnou třídu mateřské školky.

Provoz mateřské školky musel být z tohoho důvodu přerušen a bude obnoven ihned, jakmile to bude možné. Celou věc již řeší obecní úřad, jako zřizovatel ZŠ s příslušnou pojišťovnou a zjišťuje nutný rozsah prací pro obnovu třídy mateřské školy v co nejkratším čase.

učebna zšučebna zš a

Obr. Učebna základní školy
Takto dopadla parketová podlaha základní školy v prvním patře, odkud protékala voda do mateřské školy, která je umístěna přímo pod touto učebnou. Třída byla čerstvě vymalována a bylo položeno zbrusu nové lino. Podlaha tak bude muset být odstraněna a nahrazena novou. Zřejmě bude muset být přistoupeno znovu k vymalování učebny. Nicméně, termín pro otevření zrekonstruované školy pro školáky, by neměl být ohrožen.

 

Informace o tom, kdy dojde k obnovení provozu MŠ, zdali se najde nějaké náhradní řešení, poskytne všem rodičům ředitelka školy paní Mgr. Eva Juřicová.

Děkujeme za pochopení nastalé situace. Všichni pracovníci školy, v součinnosti s  obecním úřadem, usilnovně pracují na tom, aby provoz naší mateřské školky, byl obnoven co nejdříve, zároveň si dovoluji velmi poděkovat všem pracovnicím základní a mateřské školy, které se podílely na odklízení vzniklých škod.

Bc. Martin Válek - místostarosta obce

 

 


16. 9. 2012

Informace o příspěvku na údržbu nemovitosti


Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí v roce 2012

Rada obce schválila příspěvek na údržbu nemovitostí vlastníkům nemovitostí s číslem popisným v Žabni pro rok 2012 ve výši 600 Kč – podmínky jsou uvedeny níže – doporučujeme pečlivě přečíst, abychom předešli případným nedorozuměním.

Dohody o poskytnutí příspěvku (vzor dohody je na druhé straně) při splnění níže uvedených podmínek budou uzavírány v úřední hodiny od 10. září 2012 do 31. října 2012 v kanceláři Obecního úřadu Žabeň.


Podmínky pro poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí

příspěvek bude vyplacen pouze fyzické osobě, která vlastní nemovitost či nemovitosti s číslem popisným v katastru obce Žabeň a uzavřela s Obcí Žabeň „Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí“ do 31. října 2012.

Dohoda o poskyt. přísp. na údržbu nemovitostí bude uzavřena:

1. Pouze na údržbu nemovitostí, jejíž obyvatelé (všichni občané přihlášení v předmětné nemovitosti k TP) nemají dluh vůči Obci Žabeň.

2. Pouze s tím vlastníkem, který prokáže, že daň z nemovitostí za rok 2012 byla uhrazena v řádném termínu, tj. do 31. května 2012 a to ústřižkem složenky, výpisem z účtu, pokladním dokladem fin. úřadu. V případě více spoluvlastníků pouze s tím z nich, jehož jménem byla daň uhrazena (plátce daně doloží pošt. poukázku fin. úřadu buď s potvrzením úhrady nebo spolu s výpisem z účtu s příslušnou úhradou, či pokladním dokladem fin. úřadu).

Při uzavření dohody je vlastník nemovitosti povinen na požádání předložit občanský průkaz, dále je zapotřebí mít s sebou číslo účtu, které se vepíše do dohody. Občanům, kteří nemají účet bude zaslán příspěvek poštovní poukázkou a na náklady s tím spojené mu bude snížen o 50 Kč, popř. dle individuální dohody.
 

 
Dohoda o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí: ke stažení zde 

 


Bc. Martin Válek, 13. 9. 2012

Biocel Paskov informuje: Neplánované odstavení závodu


Dne 3.8.2012 na Rsm došlo k neplánovanému odstavení závodu z důvodu strojní poruchy, předpokládaný zpětný nájezd bude 4.8.2012. Omlouváme se za případné způsobené nepříjemnosti.

S pozdravem


3. 8. 2012

Škola dostává novou střechu


Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy postoupila do další fáze. Poté co byla ukončena oprava elektroinstalace, začíná pokrývat stávající budovu nová střecha. Věřme, že celá rekonstrukce bude dokončena včas a děti naleznou v novém školním roce svou školu jako vyměněnou.

 

Fotografie z probíhající rekonstrukce naleznete zde:


31. 7. 2012

Schváleno: Rada obce rozhodla o poskytnutí daru majitelům nemovitostí v Žabni ve výši 600Kč


Rada obce na svém 34. zasedání schválila dar obyvatelům obce a všem, kteří na území obce mají nemovitost s číslem popisným, na údržbu svých nemovitostí ve výši 600Kč.

Tímto rozhodnutím také naplnila význam usnesení zastupitelstva obce, které závazalo obec Žabeň kompenzovat obyvatelům obce zvýšenou daň z nemovistostí. Rada obce se rozhodla postupovat jednotně a všem majitelům nemovitostí stanovila jednotnou výši daru.

Připomínáme, že v kompetenci rady obce je udělit dar fyzickým osobám do výše 20.000Kč.

O dané věci rokovalo také zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 27. června v kulturním domě. Zastupitelé však k tomuto bodu nepřijali usnesení, jelikož pro vzetí rozhodnutí rady obce na vědomí chyběl jeden hlas. 7 zastupitelů vyslovilo s postupem rady obce souhlas, dva nehlasovali a dva byli proti.

Obec Žabeň začne dar obyvatelům a majitelům nemovitostí v Žabni vyplácet v průběhu měsíce září. O termínu zahájení vyplácení a podmínkách poskytnutí daru budeme dále informovat prostřednictvím internetových stránek a obecního rozhlasu.


Bc. Martin Válek, 24. 7. 2012

Změna: Nadcházející zasedání zastupitelstva obce je přesunuto do sálu Kulturního domu


Změna: Nadcházející zasedání zastupitelstva obce je přesunuto do sálu Kulturního domu

Důvodem pro změnu místa zasedání zastupitelstva je uzavření zasedací místnosti obecního úřadu pro účely uskladnění nutného vybavení Základní školy, jejíž budova včetně vnitřních prostor, prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 27. června 2012 v 18.00 v sále Kulturního domu. Pozvánku s navrženým programem jednání naleznete na jiném místě.

Všichni občané, kteří mají zájem se seznámit s aktuálním děním v obci, nebo položit otázky svým zastupitelům, jsou srdečně zváni.

 
Bc. Martin Válek
místostarosta obce

 


21. 6. 2012

Jak to bylo vlastně s tou žabeňskou poutí


Všem, kteří hlasovali v anketě, která se věnovala otázce "Co bylo typické pro žabeňskou pouť" děkuji a pokusím se vám nyní prostřednictvím vzpomínek mojí babičky, Irenky Válkové, popsat jak vlastně před mnoha lety probíhala žabeňská pouť. koblihy

Babička na pouť vzpomínala opravdu s láskou a bylo vidět, že jí tato událost zůstala opravdu pevně vryta do paměti. Každý rok na svatého Šebestiána, 20. Ledna, konala se v Žabni pouť a byla to opravdu velká sláva. V každé chalupě bylo zvykem, že mámy a babičky smažily koblihy. Lidé se pravidelně scházeli před největším statkem v Žabni, pana Tylečka, aby se poté spolu vydali v procesí na mši do paskovského kostela. Před statkem už hráli muzikanti, kteří poté všem vyhrávali do kroku. Na cestě do kostela se zpívalo, tancovalo a nejednou se stalo, že muzikantům v silném mrazu zamrzly trumpety. To potom v první paskovské chalupě se trumpety rozmrazovaly horkou vodou, aby mohli dále troubit a hrát do kroku. Před procesím se nesl kříž.
 

Po mši se ještě celá chasa zastavila u pana Tylečka na statku, kde už panímáma připravila malé občerstvení v podobě teplého čaje, párků a mohlo se jít oslavovat do hospody ke Stachům, kde celá pouťová oslava pokračovala až do rána. Bylo by určitě krásné tuto žabeňskou tradici obnovit. Co myslíte?
 

Omlouvám se, pokud je snad toto vyprávění v něčem nepřesné. Přeci jen babička již nemá takovou jiskrnou paměť jako za mlada, přesto mě velmi těšilo na tyto časy spolu s babičkou zavzpomínat.
 

Díky Martin Válek
 

 

 


30. 1. 2012

Stránka